Juridiskā informācija

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

PIEZĪME: Aicinām rūpīgi izlasīt šos noteikumus, pirms sākat lietot šo Tīmekļa vietni. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja noteikumiem nepiekrītat, nelietojiet šo Tīmekļa vietni.

Šī juridiskā informācija attiecas uz visu saturu, kas izvietots Tīmekļa vietnē ar domēnu www.lifestyles.com (turpmāk tekstā — Tīmekļa vietne), kā arī uz visiem ar to saistītajiem konkursiem un elektronisko saraksti starp mums — Ansell Healthcare Europe (”Uzņēmums”) un jums.

Ansell Healthcare uztver savu klientu konfidencialitāti ļoti nopietni un vēlas, lai tie justos komfortabli, apmeklējot mūsu Tīmekļa vietnes, izmantojot mūsu interneta pakalpojumus vai tiešsaistē sniegtos piedāvājumus. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzam apmeklēt sadaļu
Ansell Healthcare Europe Privātuma politika.

Ansell Healthcare preču zīmju izmantošanai gandrīz vienmēr ir nepieciešama rakstveida atļauja vai licence. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam lasīt turpmāko saturu.

Ansell Healthcare labprāt nodrošina autorizētos Ansell Healthcare un/vai LifeStyles un/vai LifeStyles Play logotipus ar mērķi izmantot tos kā saites uz mūsu Tīmekļa vietni no jūsu uzņēmumu Tīmekļa vietnēm. Lūdzam atsūtīt savu logotipu un saites pieprasījumu uz e-pasta adresi Consumer-Info@ansell.com.

 1. Šī Tīmekļa vietne ir uzņēmuma Ansell Healthcare Europe Ltd. īpašums.
 2. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par nozaudētām, novēlotām vai uz nepareizu adresi nosūtītām vēstulēm vai e-pasta sarakstēm.
 3. Uzņēmums patur tiesības izmantot visu informāciju, kas iegūta ar šīs Tīmekļa vietnes starpniecību saskaņā ar mūsu Privātuma politikā norādītajiem noteikumiem.
 4. Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas šajā juridiskajā informācijā. Jums laiku pa laikam ir jāapmeklē šīs Vietnes juridiskās informācijas sadaļa, lai iepazītos ar iespējamām izmaiņām, kas jums var būt saistošas. Daži no šajā juridiskajā informācijā iekļautajiem noteikumiem var tikt aizstāti ar citiem nosacījumiem vai noteikumiem, kas izvietoti attiecīgajās šīs Tīmekļa vietnes sadaļās. Uz šīs Tīmekļa vietnes lietošanu attiecas juridiskās informācijas noteikumi, kas pieejami Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā.

Šī juridiskā informācija un Privātuma politika ir uzskatāma par vienošanos starp jums un Uzņēmumu attiecībā uz Tīmekļa vietnes lietošanu, un nekādi tajā neietverti mutiski vai rakstveida apgalvojumi, paziņojumi un aicinājumi, ne jums, ne Uzņēmumam nav saistoši.

Jūs nedrīkstat lietot šo Tīmekļa vietni, ja neesat sasnieguši 18 gadu vecumu.

Lietotāju radītais saturs

Ja jūs tiekat aicināti dalīties ar jebkādu jūsu Tīmekļa vietnei iesūtītu saturu (tostarp jebkādu tekstu, grafiskajiem elementiem, videomateriāliem vai skaņas datnēm), tad publiskojot šo saturu jūs piekrītat Uzņēmumam sniegt pastāvīgās, bezmaksas, neekskluzīvās, apakšlicencējamās tiesības un licences izmantot, pavairot, modificēt, pielāgot, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus, izplatīt, izpildīt, atskaņot un izmantot visas intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot visas autortiesības un publiskās tiesības, kas var parādīties Jūsu saturā, ievērojot konfidencialitātes ierobežojumus, kas izklāstīti Privātuma politikā). Ja nevēlaties piešķirt Uzņēmumam iepriekš norādītās tiesības, lūdzam nesūtīt savu saturu Uzņēmumam.

Visi materiāli, ziņas un cita informācija, ko jūs pārsūtat un ievietojat šajā Tīmekļa vietnē, ir uzskatāma par nekonfidenciālu un nepatentētu informāciju. Ansell Healthcare nav nekādu saistību attiecība uz šo informāciju. Ansell Healthcare un norādītās personas patur tiesības kopēt, izpaust, izplatīt, apvienot un citā veidā izmantot šo informāciju, kā arī visus datus, attēlus, skaņas, teksta datnes un citus objektus, kas iekļauti tajā, jebkādos komerciālos un nekomerciālos nolūkos.

Publiskojot saturu šajā Tīmekļa vietnē jūs:

a) garantējat, ka Jūsu sniegtā informācija:

 1. ir jūsu autordarbs, nepārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un ka jums ir tiesības to sniegt Uzņēmumam visiem iepriekš minētajiem nolūkiem;
 2. nav neslavu ceļoša, apdraudoša, apmelojoša, nepiedienīga, musinoša, aizskaroša, pornogrāfiska, rasu naidu kurinoša, diskriminējoša, zaimojoša, privāto dzīvi neaizskaroša, vai kā citādi nepārkāpj tiesības privātumu vai raisa nepatiku vai neērtības, kā arī nepārkāpj kādu tiesību aktu prasības;
 3. neskar nekādus citus tiesību aktus; un
 4. nav tehniski kaitīga.

(b) atlīdzināt Uzņēmumam jebkādas juridisko izdevumu maksas, kompensācijas vai citas izmaksas, kas Uzņēmumam var rasties saistībā ar to, ka jūs neesat ievērojuši iepriekš minētās garantijas saistības; un
(c) atsakāties no jebkādām morālajām tiesībām saistībā ar jūsu informāciju, publiskojot un publicējot to Tīmekļa vietnē un citiem iepriekš minētajiem nolūkiem.

Tīmekļa vietnes materiālu izmantošana

Ja vien nav norādīts citādāk, visi šajā Tīmekļa vietnē izvietotie materiāli (tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot, bet ne tikai, preču zīmes, autortiesības, tiesības uz datu bāzēm utt. līdzīgos materiālos) ir Uzņēmuma un/vai tā licences devēju īpašums. LifeStyles un LifeStyles Play ir Ansell Ltd. vai tā viena no meitas uzņēmumiem preču zīmes.

Lietotājs var piekļūt Tīmekļa vietnes saturam tikai privātiem un nevis komerciāliem vai publiskiem nolūkiem.

Dokumenti

Lai varētu izmantot Dokumentus no šī servera (turpmāk tekstā — Serveris), iepriekš jāsaņem atļauja, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi (Consumer-Info@ansell.com). Šī noteikuma pārkāpēji tiks saukti pie atbildības, cik iespējams lielā apmērā.

Ir atļauts drukāt un lejupielādēt fragmentus no šajā Tīmekļa vietnē publicētā satura privātajiem nolūkiem, ievērojot šādus nosacījumus:

(a) nekādi šajā Tīmekļa vietnē atrodami dokumenti un ar tiem saistīti attēli netiks nekādā veidā mainīti;

(b) nekādi šajā Tīmekļa vietnē esoši attēli netiks izmantoti atsevišķi no pievienotā teksta;

(c) tie netiks izmantoti komerciālos nolūkos; un

(d) Paziņojumiem par Uzņēmuma autortiesībām un informācijai par preču zīmēm un šo atļauju ir jābūt norādītiem uz visām kopijām.

Dizains/izkārtojums

Tīmekļa vietnes www.lifestyles.com vai jebkuras citas tīmekļa vietnes, kuru pārvalda, licencē un kontrolē Ansell Healthcare / LifeStyles / LifeStyles Play, dizains un izkārtojums ir Ansell Ltd. vai kāda no tā meitas uzņēmumiem, īpašums.

Ansell Healthcare tīmekļa vietņu elementus aizsargā autortiesību likumi, preču zīmes un citas tiesības, un tos nedrīkst kopēt ne daļēji, ne pilnībā. Nevienu logotipu, grafisko elementu, skaņu un attēlu no nevienas uzņēmuma Ansell tīmekļa vietnes nedrīkst kopēt un pārsūtīt, ja tam nav saņemta skaidra atļauja no Ansell Healthcare Europe. Lūdzam informēt par šādiem gadījumiem, rakstot uz adresi e-pasta adresi Consumer-Info@ansell.com.

Ja tiek pārkāpts jebkurš no šīs juridiskās informācijas noteikumiem, automātiski tiek anulēta piešķirtā Tīmekļa vietnes lietošanas atļauja. Šādā gadījumā nekavējoties jāiznīcina visi lejupielādētie un izdrukātie fragmenti no Tīmekļa vietnes materiāliem.

Juridiskās atrunas

Šī Tīmekļa vietne tiek nodrošināta kā pakalpojums tās apmeklētājiem. Ansell patur tiesības jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ dzēst, mainīt un papildināt tās saturu, iepriekš par to nepaziņojot.

Ansell darīs visu iespējamo, lai šajā Tīmekļa vietnē izvietotā informācija būtu aktuāla un precīza, taču uzņēmums nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas par sniegtās informācijas precizitāti, spēkā esamību un pilnīgumu.

Informācija par pakalpojumu tiek sniegta tāda, kāda tā ir, ar visām kļūdām un bez jebkāda veida tiešas un netiešas garantijas, ieskaitot tirgus piemērotības un piemērotības konkrētam mērķim garantiju, kā arī garantiju, kas izriet no komercdarbības, lietošanas vai komercprakses.

Ansell neatbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no piekļuves vai nespēju piekļūt Tīmekļa vietnei, vai jebkāda veida paļaušanās informācijai, kas sniegta ar Tīmekļa vietnes palīdzību.

Uzņēmums jebkurā brīdī var veikt izmaiņas Šajā tīmekļa vietnē izvietotajos materiālos, iepriekš par to nepaziņojot. Tīmekļa vietnē publicētie materiāli var būt novecojuši, un Uzņēmums neuzņemas atjaunināt šādus materiālus.

Jebkāda informācija par konkurējošiem produktiem nav piemērota izmantošanai un izplatīšanai, ja tas ir pretrunā ar tiesību aktu prasībām.

Vietnē šajā Tīmekļa vietnē minēti Uzņēmuma Ansell produkti var nebūt pieejami tirdzniecībā visās valstīs. Ansell negarantē atsevišķu produktu pieejamību konkrētā valstī. Lai saņemtu informāciju par atsevišķa produkta pieejamību attiecīgā valstī, lūdzam sazināties ar Ansell.

Šo Tīmekļa vietni (tostarp ar to saistītās vietnes) pārvalda uzņēmums Ansell no savas galvenās mītnes Beļģijā. Šai vietnei vai piekļūt no Beļģijas teritorijas, kā arī no citām pasaules valstīm. Ņemot vērā, ka katrā no šīm vietām ir spēkā normatīvie akti, kas var atšķirties no Beļģijas normatīvajiem aktiem, piekļūstot šai Tīmekļa vietnei gan jūs, gan Ansell piekrītat, ka Beļģijas tiesību akti un likumi, neatkarīgi no tiesību principu konfliktiem, tiks piemēroti visiem jautājumiem, kas saistīti ar šo Tīmekļa vietni. Gan jūs, gan Ansell ar šo pakļaujaties ekskluzīvajai Briseles tiesu jurisdikcijai un piekritībai attiecībā uz šādiem aspektiem. Ansell negarantē, ka Tīmekļa vietnē izvietotie materiāli ir piemēroti un pieejami izmantošanai citās vietās, un piekļuve tiem no attiecīgajām vietām, kur šo saturs ir nelikumīgs, ir aizliegta. Personas, kuras izvēlas apmeklēt šo Tīmekļa vietni no citām vietām, dara to pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgas par vietējo likumu ievērošanu.

Nekādā gadījumā uzņēmums Ansell Healthcare nav atbildīgs par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, neiegūto peļņu, vai zaudētiem datiem, vai jebkādiem netiešiem zaudējumiem, pat ja Ansell Healthcare Europe ir bijis informēts par tādu iespējamību.

Tiesību ierobežojums — leģenda

ANSELL HEALTHCARE UN/VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ ŠAJĀ SERVERĪ IZVIETOTAJOS DOKUMENTOS UN AR TIEM SAISTĪTAJOS GRAFISKAJOS ELEMENTOS IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS DERĪGUMU JEBKĀDAM MĒRĶIM. VISI DOKUMENTI UN AR TIEM SAISTĪTIE GRAFISKIE ELEMENTI TIEK PUBLICĒTI TĀDI, KĀDI TIE IR, NEUZŅEMOTIES NEKĀDA VEIDA GARANTIJU.

ANSELL HEALTHCARE UN/VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI AR ŠO ATSAKĀS NO VISAS GARANTIJAS SAISTĪBĀM UN NOSACĪJUMIES ATTIECĪBĀ UZ ŠO INFORMĀCIJU, TOSTARP VISĀM NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM, PIEMĒROTĪBU TIRGUS PRASĪBĀM, KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMIEM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

ŠAJĀ SERVERĪ PUBLICĒTIE DOKUMENTI UN AR TIEM SAISTĪTIE GRAFISKIE ELEMENTI VAR BŪT TEHNISKI NEPILNĪGI UN SATURĒT DRUKAS KĻŪDAS.

Informācija par produktiem, dokumentiem un pakalpojumiem, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē

UZŅĒMUMS ANSELL HEALTHCARE UN TĀ APAKŠUZŅĒMĒJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, NETĪŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI KĀDIEM CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS, ZAUDĒJOT IESPĒJU GŪT LABUMUS, ZAUDĒJOT DATUS VAI PEĻŅU, SAISTĪBĀ AR LĪGUMA IZPILDI, NOLAIDĪBU VAI CITIEM GADĪJUMIEM, KAS RADUŠIES PROGRAMMATŪRAS, DOKUMENTU LIETOŠANAS, PIEKĻUVES VAI NESPĒJAS PIEKĻŪT TĪMEKĻA VIETNĒ ESOŠAJIEM PAKALPOJUMIEM VAI INFORMĀCIJAI REZULTĀTĀ.

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Visas pieejamās saites uz citām tīmekļa vietnēm (turpmāk tekstā — hipersaites) tiek nodrošinātas Tīmekļa vietnes lietotāju ērtībai. Neviena hipersaite uz citām tīmekļa vietnēm nav jāuzskata par uzņēmuma Ansell vai jebkura tā meitas uzņēmuma mudinājumu, aicinājumu vai reklāmu attiecībā uz informāciju, apgalvojumiem, precizitāti, produktiem un pakalpojumiem, kas atrodas vai citā veidā tiek aprakstīti šādās tīmekļa vietnēs.

Uzņēmums Ansell un/vai tā filiāles neatbild par šādu tīmekļa vietņu saturu un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp, bez ierobežojuma, par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, kas izriet no lietotāja paļaušanās uz šādām tīmekļa vietnēm.

Izvēloties apmeklēt trešo pušu tīmekļa vietnes, saites uz kurām ir atrodamas šajā Tīmekļa vietnē, jūs to darāt tikai un vienīgi uz pašu atbildību.

Piekļuve pakalpojumam

Lai gan Uzņēmums tiecas nodrošināt, lai Tīmekļa vietne būtu pieejama 24 stundas diennaktī, tas patur tiesības jebkurā brīdī apturēt vai atcelt piekļuvi visām Tīmekļa vietnes sadaļām vai kādai no tām, par to nebrīdinot, kā arī Uzņēmums neatbild par to, ka šīs vietnes nav pieejamas.

Uzņēmums negarantē:

(a) pilnvērtīgu šīs Tīmekļa vietnes funkcionalitāti;

(b) ka Tīmekļa vietnē konstatētās kļūdas tiks labotas; vai

(c) ka Tīmekļa vietne un serverī, kas to nodrošina, nav vīrusu un kļūdu;

Paziņojums par autortiesībām

Autortiesības © 2005 Ansell Healthcare, Inc. Visas tiesības paturētas.

Preču zīmes

Visi produktu nosaukumi, tirdzniecības nosaukumi, pakalpojumu nosaukumi, paroles un logotipi, kuriem ir skaidri atšķirams noformējums, teksts vai tie kā citādi atšķiras no tiem apkārt esošā teksta (piemēram, rakstīti ar lieliem burtiem) (turpmāk tekstā — Zīmes) ir preču zīmes, kuru īpašnieks vai licences ņēmējs (faktiskais vai netiešais) ir uzņēmums Ansell Limited vai viens no tā meitas uzņēmumiem vai filiālēm, ja vien nav norādīts citādāk.

Šajā Tīmekļa vietnē atrodamās Zīmes dažādā veidā aizsargā Austrālijas, Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu, kur darbojas Uzņēmums, tiesību akti. Tās nedrīkst lietot, iepriekš nesaņemot uzņēmuma Ansell rakstveida atļauju, kā vienīgi ar mērķi identificēt uzņēmuma Ansell produktus un pakalpojumus.

Visi šeit norādītie uzņēmumu, produktu nosaukumi, personu un personāžu vārdi ir izdomāti un to mērķis nav norādīt ne uz vienu reālu personu, uzņēmumu, produktu vai notikumi, ja vien nav norādīts citādāk.

Autortiesības

Informācija, dokumenti un ar tiem saistītie šajā Tīmekļa vietnē atrodamie grafiskie elementi, ir tikai uzņēmuma Ansell vai kāda no tā meitas uzņēmuma vai filiāles īpašums.

Atļauja izdrukāt vai citā veidā izplatīt visu šo Tīmekļa vietni vai tās daļas tiek piešķirta, ja:

 1. šādā veida izdrukātās vai izplatītās kopijas satur norādi un informāciju, ka tajās iekļauta informācija ir uzņēmuma Ansell ekskluzīvais īpašums;
 2. tiek minēta informācija par autortiesībām parādās uz visām kopijām;
 3. informācija tiek izmantota tikai nekomerciālos un privātos informatīvos nolūkos;
 4. informācija nav nekādā veidā grozīta; un
 5. nekādi šajā Tīmekļa vietnē atrodami grafiskie elementi netiek izmantoti atsevišķi no pievienotā teksta.

Visas tiesības, kuras nav nepārprotami piešķirtas šeit, ir paturētas.